Undervisningsprofesjonsrettslig forslag godtatt av kommisjonen

Undervisningsprofesjonsrettslig forslag godtatt av kommisjonen
Undervisningsprofesjonsrettslig forslag godtatt av kommisjonen
Abonner  


Med forslaget tar det sikte på å organisere ansettelser og faglig utvikling av lærere med ansvar for å utføre utdannings- og opplæringstjenester, samt deres progresjon i karrierestigen.

I følge forslaget, der undervisning er definert som "et spesialspesialiserende yrke som påtar seg utdanning og opplæring og relaterte ledelsesoppgaver", vil lærere være forpliktet til å utføre disse oppgavene i samsvar med målene og grunnleggende prinsipper for tyrkisk nasjonal utdanning og de etiske prinsippene for læreryrket. Arbeidsforholdene for lærere skal legges til rette for å nå de målene som er satt for å forbedre kvaliteten på utdanningen. Forberedelse til læreryrket skal gis generell kultur, spesialfeltutdanning og pedagogisk danning/lærerprofesjonskunnskap. Læreryrket deles inn i tre karrieretrinn som «lærer», «faglærer» og hovedlærer etter kandidatlærerperioden.

Hvilke kvalifikasjoner det skal søkes hos lærerkandidater når det gjelder generell kultur, spesialfeltutdanning og pedagogisk danning/lærerprofesjonskunnskap vil bli fastsatt av Utdanningsdepartementet. Lærere vil bli valgt blant nyutdannede ved høyere utdanningsinstitusjoner som utdanner lærere og utenlandske høyere utdanningsinstitusjoner hvis ekvivalens er akseptert.

Fremtidige lærere vil uteksamineres fra høyere utdanningsinstitusjoner fastsatt ved forskrift, i tillegg til vilkårene oppført i den relevante artikkelen i tjenestemannsloven, for å bli tilsatt som lærerkandidat, uten at det berører bestemmelsene i særlovgivningen. I henhold til lov om sikkerhetsundersøkelser og arkivforskning skal det søkes om sikkerhetsundersøkelser og arkivundersøkelser og suksess i eksamenene som skal avholdes av utdanningsdepartementet og/eller formannskapet for måle-, utvelgelses- og plasseringssenter.

Nominasjonsperioden kan ikke være kortere enn ett år eller mer enn to år. I denne perioden kan tjenestested for lærerkandidater ikke endres, med mindre det er nødvendig. Potensielle lærere vil bli underlagt Nybegynnerlæreropplæringen, som består av opplæring og praksis. De som lykkes som følge av evalueringen gjort av kandidatevalueringskommisjonen ved slutten av nominasjonsprosessen, vil bli oppnevnt som lærere.

Lærerkandidater som ikke er funnet å ha noen av kvalifikasjonene for å bli tilsatt, de som mister noen av vilkårene for tilsetting i løpet av kandidatperioden, de som straffes for å kutte i lønn eller stoppe fremgangen i kandidatprosessen, som ikke delta i kandidatlærerutdanningsprogrammet for nybegynnere uten unnskyldning, på slutten av dette programmet vil de som mislykkes i evalueringen bli avskjediget og de vil ikke bli tatt inn i læreryrket på 3 år.

Blant dem som burde sies opp fra sine oppgaver, de som ble utnevnt til hovedtjenesten etter at kandidaturet ble opphevet i henhold til embetsmannsloven før de begynte å bli lærerkandidat, kazanHan vil bli tilsatt i staben med tittelen tjenestemenn i henhold til opptjente lønnsgrader. Dannelsen av Kandidatlærerutdanningen og Kandidatevalueringskommisjonen, som er grunnlaget for opplæring av nybegynnere under kandidatprosessen, og andre prosedyrer og prinsipper vedrørende nybegynnerundervisningsprosessen vil bli regulert av en forskrift.

Lærerkarrierestige

Med forslaget fastsettes lærerkarrieretrinnene. Følgelig har lærere som har tjent minst 10 år i undervisningen, inkludert lærerkandidat, fullført spesiallærerutdanningen, som ikke er mindre enn 180 timer for faglig utvikling, og minimumsstudiene som er planlagt for ekspertundervisning innen fagutvikling. , og som ikke har straff for å stanse progresjonen, kan tildeles tittelen spesiallærer kan søke skriftlig eksamen. De som skårer 70 eller høyere på skriftlig eksamen for tittelen sakkyndig lærer vil bli vurdert som bestått. De som består skriftlig eksamen vil få faglærerbevis.

Blant spesiallærerne som har minst 10 års tjeneste i spesialundervisning og som ikke straffes for å stoppe progresjonen, de som har fullført Rektorutdanningen organisert i minst 240 timer for faglig utvikling og som har fullført studiene forutsatt for rektor innen fagutvikling kan søke om skriftlig eksamen for tittelen rektor. De som scorer 70 eller høyere på skriftlig eksamen vil bli vurdert som bestått. De som består skriftlig eksamen får rektorattest.

De som har fullført masterutdanningen og de som har fullført doktorgradsutdanningen som kreves for tittelen spesiallærer, fritas fra skriftlig eksamen for tittelen rektor.

Periodene brukt i utdanningsinstitusjonsledelse og kontraktsfestet undervisning vil bli tatt med i beregningen av undervisningsperioden.

Lærertittelen vil bli brukt fra den datoen tilsetting til denne oppgaven er godkjent av veileder som er bemyndiget til å tilsette, og tittelen sakkyndig lærer eller rektor benyttes fra utstedelsesdato for sakkyndig lærer/rektorattest. Tittel som spesiallærer eller rektor kazanLærere som endret fagfelt etter endt utdanning, eller hvis fagfelt ble fjernet eller som fikk et nytt navn med relevante forskrifter, kazanDe vil fortsette å bruke titlene sine.

De som får tittelen spesiallærer eller rektor vil få en grad for hver tittel. De som er dømt til å stoppe progresjonen vil kunne søke om tittelen sakkyndig lærer eller rektor etter at straffen er slettet fra personalmappen. Prosedyrene og prinsippene for avansement i læreryrkets karrieretrinn vil bli regulert i forskrift.

Ytterligere indikatorer og kompensasjoner

I tilfeller hvor det ikke er noen bestemmelse i forslaget, vil bestemmelsene i grunnskole- og opplæringsloven, tjenestemannsloven, folkeopplæringsloven og andre lover som ikke er i strid med denne forskriften komme til anvendelse.

Med endringen i tjenestemannsloven forbedres utdanningskompensasjonen til de som har tittelen sakkyndig lærer og rektor. Utdanningskompensasjonen til spesiallærere økes fra 20 prosent til 60 prosent, og utdanningskompensasjonen til rektor økes fra 40 prosent til 120 prosent.

Ytterligere indikatorer for lærere som jobber i førstegradsansatte økes til 3600. Når det gjelder lærere med andre grader, ser man for seg at det skal justeres etter denne økningen. Tilleggsindikatoren vil være 3000 for lærere i andre klasse og 2200 for de i tredje klasse, mens 1600 for fjerde klasse, 1300 for femte klasse, 1150 for sjette klasse, 950 for sjuende og 850 for åttende. karakter. Denne artikkelen trer i kraft 15. januar 2023.

Med endringen som er gjort i den relevante artikkelen i lovdekretet om institusjoner som tilbyr private overnattingstjenester og noen forskrifter, er det tenkt at innleide lærere skal få lov til å flytte avhengig av deres livssikkerhet og helseunnskyldninger.

Siden spørsmål knyttet til undervisning og kvalifikasjoner og valg av lærere er regulert med dette forslaget, oppheves de relevante artiklene i den nasjonale utdanningsgrunnloven.

De som har tittelen sakkyndig lærer og rektor på publiseringstidspunktet vil nyte godt av denne forskriften.

Etter at kommisjonens arbeid var fullført, takket viseminister for nasjonal utdanning Sadri Şensoy på vegne av departementet deltakerne for deres verdifulle ideer og bidrag om lovforslaget for læreryrket.

Şensoy, som ga litt informasjon til kommisjonen, sa: "Vi har omtrent 850 tusen klasser, vi har en filial. 53 prosent av dette består av elever 25 og under, 18,5 prosent består av elever mellom 26 og 30, og 15 prosent består av elever mellom 31 og 35. Dette emnet har nettopp bestått, "det er minst 37 til 57 studenter." ble det sagt. På den måten har vi et poeng.» sa.

For å minne om kritikken om det lave antallet artikler i lovforslaget, sa Şensoy at noen saker som ikke er nevnt her er inkludert i embetsmannsloven.

Şensoy ga uttrykk for at familiens enhet også ble nevnt i talene, og sa: "Hvis begge ektefellene er fast ansatte, er det ikke noe problem, så dette skjer med unnskyldningsavtaler, men hvis en av ektefellene har kontrakt og den andre er permanent, vil den faste ektefelle kan tildeles det avtalte stedet; bare her kan den kontraktsfestede personen ikke bytte til hvor hans faste kone er, men hvis begge er inngått, er det ingen overgang angående dette for øyeblikket." han sa.

Şensoy sa: "Det bør være kjent at alle lærere og utdanningsmiljøet venter på resultatet av dette møtet. Vi vil gjerne takke kommisjonens medlemmer, fagforeninger, interessenter og relevante departementsansatte for deres støtte gjennom hele prosessen." sa.

Vær den første til å kommentere

Yorumlar