14 artikler i forslaget om sosiale medier og internettjournalistikk godtatt

Artikkelen i forslaget om sosiale medier og internettjournalistikk ble akseptert
14 artikler i forslaget om sosiale medier og internettjournalistikk godtatt

Ytterligere 14 artikler i loven om endring av presseloven og noen lover, som inkluderer forskrifter om sosiale medier og internettjournalistikk, ble godkjent av den parlamentariske justiskomiteen. I følge de aksepterte artiklene i forslaget er også nyhetssider på internett inkludert i definisjonen av tidsskrifter.

Definisjonen av nettnyhetsside, kommunikasjonsdirektør, kommunikasjonsdirektoratet, pressekortkommisjonen, mediemedlem og informasjonsansvarlig er også inkludert i forskriften.

På nyhetssider på Internett vil arbeidsplassens adresse, firmanavn, e-postadresse, kommunikasjonstelefon og elektronisk varslingsadresse, navn og adresse til vertsleverandøren holdes under "kontakt"-overskriften på en måte som brukere kan få direkte tilgang til fra hjemmeside på sine egne internettmedier.

Datoen for første gang et innhold presenteres på internettnyhetssider og neste oppdateringsdato vil bli angitt på innholdet, på en måte som ikke endres hver gang det åpnes.

For å sikre rask og effektiv varsling av pressemeldinger og vedtak om kringkastingsforbud gitt av rettslige organer; Erklæringen som skal sendes inn for å bli registrert for publisering av tidsskrifter vil nå bli gitt til Pressens annonsebyrå i stedet for statsadvokatembetet.

Den elektroniske meldingsadressen vil også fremgå av erklæringen som sendes inn for registrering.

Presseannonseinstitusjon kan be om stans av publisering.

Forbudet mot kringkasting vil ikke bli brukt når det gjelder nyhetssider på Internett. Dersom nettnyhetssiden ikke er i samsvar med bestemmelsen, vil Pressens annonsebyrå anmode nettnyhetssiden om å rette opp manglene eller rette den usanne informasjonen innen 2 uker. I tilfelle forespørselen ikke blir oppfylt, kvalifiseringen til Presseannonsebyråets nettnyhetsside kazanHan vil søke strafferetten i første instans for å avgjøre om han ikke er det. Retten vil gi sin avgjørelse senest innen 2 uker.

Hvis søknaden aksepteres, vil de offisielle kunngjøringene og annonsene som kan gis for nyhetssider på internett og rettighetene til de ansatte angående pressekortet bli fjernet. Fjerning av rettighetene gitt for nyhetsnettstedet vil ikke forhindre håndhevelsen av sanksjonene som er planlagt i samsvar med denne loven eller relevant lovgivning.

Leverings- og oppbevaringsplikt

Innholdet publisert på nettnyhetssiden vil bli oppbevart i 2 år på en korrekt og fullstendig måte, for å bli levert til anmodende statsadvokatembeter ved behov.

Ved en skriftlig melding til nyhetsnettstedet på Internett om at publikasjonen er gjenstand for etterforskning og påtale av rettsmyndighetene, vil det være obligatorisk å oppbevare journalen over publiseringen som er gjenstand for etterforskning og påtale frem til meldingen om konklusjonen av disse prosedyrene.

Ansvarlig leder vil være forpliktet til å publisere rettings- og svarbrevet til den skadde på internettnyhetssidene, uten rettelser eller tillegg, senest innen én dag fra datoen for mottak av artikkelen, på sidene og spaltene til den relevante publikasjonen, i samme fonter og på samme måte, ved å oppgi en URL-kobling. I tilfelle beslutningen om å blokkere tilgangen og/eller fjerne innholdet om sendingen iverksettes eller innholdet automatisk fjernes av nettnyhetssiden, vil rettings- og svarteksten bli publisert på nettnyhetssiden der den aktuelle sendingen er laget for en periode på 24 uke, hvorav de første 1 timene ligger på hjemmesiden.

Straffesaker knyttet til andre forbrytelser begått gjennom trykte verk eller nyhetssider på internett eller fastsatt i denne loven vil måtte åpnes innen 4 måneder for dagsblader og internettnyhetssider, og innen 6 måneder for andre trykte verk, som betingelse for begrunnelse. Disse periodene vil starte fra datoen de trykte verkene leveres til statsadvokatembetet, og for nyhetssider på Internett, fra datoen for anmeldelsen av forbrytelsen.

Pressekortsøknad, art og typer bestemt

Med forslaget ble også pressekortsøknaden, dens art og typer bestemt. Pressekortsøknaden vil derfor bli sendt til Kommunikasjonsdirektoratet. Pressekortet vil bli akseptert som et offisielt identifikasjonsdokument.

Pressekorttyper ble bestemt som følger:

  • Oppdragsrelatert pressekort: Pressekort gitt til tyrkiske mediemedlemmer og informasjonsoffiserer som jobber for en medieorganisasjon,
  • Tidsbestemt pressekort: Pressekort gitt til utenlandske mediemedlemmer hvis pliktområde dekker Tyrkia,
  • Midlertidig pressekort: Pressekortet som gis til utenlandske mediemedlemmer som kommer til Tyrkia for nyheter for en midlertidig periode, selv om deres arbeidsområde ikke dekker Tyrkia,
  • Gratis pressekort: Pressekort gitt til mediemedlemmer som ikke jobber midlertidig eller driver med frilansjournalistikk i utlandet,
  • Permanent pressekort: Det vil bety et livstidspressekort gitt til mediemedlemmer og informasjonsansvarlige med minst 18 års yrkestjeneste.

Hvem kan få pressekort?

Pressekort utstedes til tyrkiske borgere av medieorganisasjoner som opererer i Tyrkia, eiere av tidsskrifter eller representanter for juridiske enheter og styreleder for radio og TV, utenlandske mediemedlemmer som handler på vegne av medieorganisasjoner og hvis mandat dekker Tyrkia, og hvis pliktområde dekker Tyrkia. Selv om det ikke dekker Tyrkia, utenlandske mediemedlemmer som kommer til Tyrkia midlertidig for nyhetsformål, eiere av tyrkiske statsborgere og ansatte i medieorganisasjoner som sender i utlandet, tyrkiske mediemedlemmer som driver frilansjournalistikk i utlandet, offentlige institusjoner og organisasjoner som gjør tjeneste innen media og offentlige institusjoner. Det kan gis til offentlig personell som arbeider i informasjonstjenester utført av fagforeninger og foreninger og stiftelser som er funnet å drive i allmenn interesse, forutsatt at de opererer innen media.

For å søke om pressekort må søkere fylle 18 år, ha eksamen fra minst en videregående skole eller tilsvarende utdanningsinstitusjon, og ikke være begrenset eller utestengt fra offentlige tjenester.

I tillegg, selv om fristene spesifisert i artikkel 53 i den tyrkiske straffeloven har passert for at de som ber om pressekort kan søke; fengsel i 5 år eller mer for en forsettlig begått forbrytelse eller for utpressing, tyveri, forfalskning, svindel, tillitsbrudd, mened, mened, baktalelse, fabrikasjon, uanstendighet, prostitusjon, uredelig konkurs, underslag, utpressing, bestikkelser, smugling, budrigging , rigging av ytelse, hvitvasking av eiendomsverdier som stammer fra kriminalitet, forbrytelser mot seksuell immunitet, forbrytelser mot offentlig fred, forbrytelser mot den konstitusjonelle orden og funksjonen til denne orden, forbrytelser mot nasjonalt forsvar, forbrytelser mot statshemmeligheter, spionasje må ikke har blitt dømt for forbrytelser eller terrorhandlinger.

De som ber om kort vil også bli pålagt å inngå en kontrakt i samsvar med bestemmelsene i lov om regulering av forholdet mellom ansatte og ansatte i medieyrket, for å arbeide uten avbrudd i en periode på ikke mer enn 1 måned fra oppsigelsesdato, med unntak av force majeure, og ikke å drive kommersiell virksomhet annet enn medievirksomhet. Denne bestemmelsen vil ikke gjelde for tidsskrifter eller representanter for juridiske personer som ber om pressekort, styreleder for radio og TV, ansatte som kan få pressekort i offentlige institusjoner og organisasjoner, og tyrkiske mediemedlemmer som arbeider i utenlandsk presse. kringkastingsorganisasjoner som ber om pressekort.

De som ber om et permanent og gratis pressekort og de som ber om et pressekort knyttet til deres plikt gjennom TRT, vil ikke være pålagt å inngå en kontrakt i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lov og å arbeide uten avbrudd i ikke mer enn 1 måned fra datoen for å slutte, med unntak av force majeure.

Hvis de bekrefter at de er tildelt av medieorganisasjonen, har arbeidstillatelse i samsvar med International Labour Law, og presenterer et introduksjonsbrev mottatt fra ambassaden, ambassaden eller konsulatet i Tyrkia i landet der hovedkvarteret til organisasjon de er tilknyttet, til de utenlandske mediemedlemmene som ber om pressekort kan det utstedes kort.

Pressekortkommisjonen

Pressekortkommisjonen vil bestå av 9 medlemmer. I tillegg til 2 medlemmer som representerer formannskapet, et medlem som fastsettes av fagforeningen med høyest antall pressekortholdere blant fagforeningene som opererer som fagforening, og et medlem som fastsettes av formannskapet blant kommunikasjonsdekanene fakultet eller journalister med pressekort vil finne sted i kommisjonen.

Medlemmenes funksjonstid vil være 2 år. Medlemmer hvis periode er utløpt kan gjenvelges.

Kommisjon; vil avgjøre om det skal bæres pressekort ved å vurdere søkerens kvalifikasjoner, faglige studier, arbeider og priser.

Følgelig, dersom det forstås at pressekortinnehaveren ikke har de kvalifikasjoner som er angitt i loven eller senere har mistet disse kvalifikasjonene, vil pressekortet bli slettet av Kommunikasjonsdirektoratet.

I tilfelle pressekortinnehaveren opptrer i strid med pressemoralske prinsipper, kan pressekortkommisjonen advares ved å ta hensyn til overtredelsens art eller det kan besluttes å annullere pressekortet.

Lignende annonser

Vær den første til å kommentere

Yorumlar